Bağlantı Sözleşme İşlemleri

Abonelik taleplerini bağımsız bölüm iyelik hakkı bulunan kimse, binanın sahibi veya tesisin yetkili temsilcileri tarafından “Bağlantı Sözleşmesi” yapılır. Abonelik talebinin uygun bulunması takdirde, talep sahibi ile Bağlantı Sözleşmesi imzalanır.

 

Abonelik Bağlantı Bedeli

Sayaç dâhil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden bedeldir. “Abonelik Bağlantı Bedeli” Doğalgaz Piyasası Mevzuatları çerçevesinde belirlenir ve EPDK Dağıtım ve Müşteri Yönetmeliği’nin 36.maddesi gereğince bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere tahsil edilir.

Doğalgaz Abonelik Sözleşmesi için gereken evraklar >>

 

 1. Abone olacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
 2. Tapu
 3. Yapı Kullanım izin Belgesi (İskan)
 4. iskan olmayan binalar için; 2004 yılı ve öncesi müstakil konutlarda emlak beyanı, su ve elektrik faturası zorunludur.

 1. Abone olacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
 2. Müracaat eden kişi mülk sahibi ise tapu ve yapı ruhsatı fotokopisi.
 3. Eski müstakil evlerde, su ve elektrik faturası zorunludur.
 4. Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı,
 5. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi,
 6. İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi,
 7. Kaşe,
Getirmeleri istenir.

 1. Emniyetten verilen kimlik kartı. T.C kimlik numarası dâhil.
 2. Tapu fotokopisi,
getirmeleri istenir.

Abonelik İşlemlerini Apartman Yöneticisi yapar. Yönetici dışında aynı binada oturan kişi tarafından abonelik yapılması durumunda kişinin yetkili seçildiğine dair Apartman Kararı (Kat Maliklerinin merkezi kullanıma geçmek için alınmış oldukları kararda eksiksiz olarak imzaların yer alması gerekmektedir),Binada tercih edilen ısınma şekli “merkezi sistem” olan başvurularda Noter onaylı Apartman Karar defterinin aslı ve fotokopisi, Not: 01.04.2010 tarih ve 27359 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 12.maddesine göre, “Yeni binalarda; kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı vs. gibi resmi evrakla belgelemeleri halinde, yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanının 2.000 m² ve üstünde olan binalarda merkezi ısıtma sistemi yapılır.
 

 

Binanızda Doğal Gaz Abone Yoksa;

Apartmanda ise;

 1. Herhangi bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin; İnşaat alanı toplam 2000 m²‘ nin altında ise kat sahiplerinin sayı ve oy çokluğu ile karar almaları,
 2. İnşaat alanı toplam 2000 m² ve 2000 m²‘ nin üzerinde olan yerlerde kat sahiplerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı vs. gibi resmi evrakla belgelemeleri,
 3. Binanızdaki merkezi sistem kömür ve ya herhangi bir yakıt ile ısınılırken Doğal gazla merkezi ısıtma sistemine geçmek için kat sahiplerinin sayı ve oy çokluğu ile karar alması,

Konut  amaçlı doğal gaz bağlantı sözleşme işlemlerinde;

Sayaçta dâhil olmak üzere Abone Bağlantı Bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (Bilgisayarlı Bilgi Sistemi) için 594 TL + KDV dir, 
Bağımsız Bölüm Sayısı ;  Dairenin 200 m²'ye kadar brüt alanı için 1 (bir) Bağımsız Bölüm Sayısı alınır, 200 m²'den sonra ilave her 100 m²' için  516 TL + KDV  olarak abone bağlantı bedeli arttırılır,
Mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değiştirilmesi durumunda 165 TL + KDV  tahsil edilir.

Konut Olmayan Doğal Gaz Münferit bağlantı Sözleşme İşlemlerinde

Konut olmayan doğal gaz kullanacak abonelere münferit bağlantı yapılacak olması halinde bağlantı, abonenin seçimine bağlı olarak, abone tarafından sertifika sahibi firmalara (Sertifika sahibi firmalar; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) onay almış Yapım ve Hizmet Sertifika sahibi firmalar olup, bu firmalara EPDK'nın web sayfasındaki ilgili linkinden ulaşabilirsiniz.(Firmalar için tıklayınız...))
veya dağıtım şirketlerine yaptırılır.